Diagnostyka wad zgryzu oparta jest na podziale w odniesieniu do trzech płaszczyzn:

  • Wady poprzeczne – zaburzenia we wzroście na szerokość rozpatrujemy do płaszczyzny pośrodkowej przechodzącej przez środek ciała.
  • Wady przednio – tylne – zaburzenia we wzroście na długość rozpatrujemy w stosunku do płaszczyzny oczodołowej przechodzącą przez punkt Orbitale (jest to punkt na twarzy leżący w miejscu przecięcia się linii opuszczonych ze środka źrenic z dolnymi brzegami oczodołów) i będącą prostopadłą do płaszczyzny poziomej.
  • Wady pionowe – zaburzenia we wzroście na wysokość rozważamy w stosunku do płaszczyzny poziomej.

Zgryz – zaburzenia poprzeczne

Zgryz krzyżowy – część zębów dolnych pokrywa zęby górne oraz występuje zaburzenie linii pośrodkowej dolnego łuku zębowego w stosunku do górnego. W rysach twarzy może występować spłaszczenie wargi górnej lub zapadnięcie policzka po stronie wady.
Zgryz krzyżowy całkowity- prawo- lub lewostronny, połowa łuku dolnego od przyśrodkowego siekacza po ostatni trzonowiec zachodzi na połowę łuku górnego.
Zgryz krzyżowy częściowy boczny- jedno- lub obustronny, charakteryzuje się odwrotnym nagryzem w obrębie zębów bocznych, objawia się to zwężeniem górnego łuku zębowego lub rozszerzeniem dolnego łuku zębowego.
Zgryz krzyżowy częściowy przedni- zęby przednie dolne pokrywają zęby przednie górne, występuje zaburzenie linii pośrodkowej.

Boczne przemieszczenie żuchwy – może być prawo- lub lewostronne, występuje przesunięcie wargi dolnej oraz bródki w stronę zaburzoną.

Boczne przemieszczenie żuchwy czynnościowe- po wykonaniu testu czynnościowego uzyskujemy wynik dodatni, test polega na przesunięciu żuchwy do linii pośrodkowej ciała i zauważamy poprawę rysów twarzy jak i warunków zgryzowych.

Boczne przemieszczenie żuchwy morfologiczne (laterogenia) – wada wrodzona spowodowana nieprawidłową budową trzonu lub gałęzi żuchwy lub zmianami morfologicznymi w obrębie stawu skroniowo- żuchwowego, test czynnościowy wypada ujemnie.

Zgryz przewieszony – zęby boczne górne swoimi powierzchniami podniebiennymi stykają się z powierzchniami policzkowymi zębów dolnych, spowodowane jest to rozszerzeniem łuku zębowego szczęki lub zwężeniem łuku zębowego żuchwy, wada może występować lewo-, prawo- lub obustronnie, w rysach twarzy zauważalna dysproporcja szerokości górnej i dolnej twarzy.

Zgryz – zaburzenia przednio-tylne

Tyłozgryz – charakteryzuje się cofnięciem dolnego lub wysunięciem górnego łuku zębowego, między górnymi i dolnymi siekaczami występuje szpara przednio- tylna, w rysach twarzy zauważalny jest zaburzony układ warg polegający na cofnięciu lub wywinięciu wargi dolnej, pogłębiona jest również bruzda wargowo- bródkowa.

Tyłozgryz częściowy – występuje cofnięcie lub przechylenie siekaczy dolnych oraz występuje I klasa Angle’a (określa ona prawidłowe położenie pierwszych trzonowców górnego i dolnego względem siebie).

Tyłozgryz całkowity – zahamowanie doprzedniego wzrostu całego łuku zębowego dolnego, występuje II klasa Angle’a (dolny pierwszy trzonowiec jest ustawiony dotylnio w stosunku do górnego).

Tyłozgryz rzekomy – wysunięcie lub wychylenie górnego łuku zębowego, występuje I klasa Angle’a.

Tyłożuchwie – charakteryzuje się cofnięciem lub zahamowaniem wzrostu doprzedniego żuchwy, w rysach twarzy występuje cofnięcie bródki.

Tyłożuchwie czynnościowe – cofnięcie prawidłowo zbudowanej żuchwy, II klasa Angle’a, przy wykonaniu testu czynnościowego, który polega na wysunięciu żuchwy do przodu, zauważamy poprawę rysów twarzy jak i warunków zgryzowych.

Tyłożuchwie morfologiczne (retrogenia) – zaburzona budowa żuchwy spowodowana zahamowanym jej wzrostem na długość, tutaj test czynnościowy wypada ujemnie.

Przodozgryz – siekacze i kły dolne zachodzą na górne, w rysach twarzy wysunięta warga dolna oraz wygładzenie bruzdy wargowo- bródkowej.

Przodozgryz częściowy – wysunięcie lub wychylenie przedniego odcinka łuku zębowego dolnego, występuje I klasa Angle’a.

Przodozgryz całkowity – wysunięcie całego łuku zębowego dolnego w stosunku do górnego, III klasa Angle’a (oznacza ona doprzednie ustawienie pierwszego dolnego trzonowca dolnego w stosunku do górnego).

Przodozgryz rzekomy – zahamowanie doprzedniego wzrostu szczęki objawiające się odwrotnym zachodzeniem siekaczy dolnych na górne, występuje I klasa Angle’a.

Przodożuchwie – wysunięcie żuchwy lub jej nadmierny wzrost doprzedni objawiający się w rysach twarzy wysunięciem bródki do przodu.

Przodożuchwie czynnościowe – wysunięcie prawidłowo zbudowanej żuchwy w stosunku do szczęki, III klasa Angle’a, test czynnościowy polegający na cofnięciu żuchwy do kontaktu siekaczy górnych z dolnymi wypada dodatnio.

Przodożuchwie morfologiczne (progenia) – nadmierny rozrost żuchwy na długość powoduje ujemny wynik testu czynnościowego.

Zgryz – zaburzenia pionowe

Zgryz otwarty – charakteryzuje się brakiem kontaktu pionowego między górnym i dolnym łukiem zębowym, rysy twarzy mogą być prawidłowe lub zaburzone.

Zgryz otwarty częściowy przedni – zahamowanie wzrostu pionowego wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy w odcinku przednim, rysy twarzy niezmienione.

Zgryz otwarty częściowy boczny – także zahamowanie wzrostu wyrostka, tylko w odcinku bocznym, rysy twarzy także bez zmian.

Zgryz otwarty całkowity – nieprawidłowa budowa żuchwy lub szczęki lub obydwu na raz powoduje, że łuki zębowe kontaktują jedynie na ostatnich trzonowcach, rysy twarzyzaburzone.

Zgryz głęboki – nadmierne zachodzenie siekaczy górnych na dolne, rysy twarzy mogą być zaburzone lub w normie.

Zgryz głęboki częściowy (nadzgryz) – w wyniku nadmiernego wzrostu pionowego wyrostka zębodołowego szczęki w odcinku przednim występuje głębokie zachodzenie siekaczy górnych na dolne.

Zgryz głęboki całkowity – skrócone wyrostki zębodołowe w odcinku bocznym powodują głęboki nagryz w odcinku przednim, siekacze dolne nagryzają na błonę śluzową podniebienia, w rysach twarzy występuje skrócenie odcinka szczękowego, warga dolna wywynięta, bruzda wargowo- bródkowa pogłębiona.

Zgryz głęboki wtórny – jest wadą nabytą w wyniku utraty zębów w odcinku bocznym, objawia się głębokim zachodzeniem siekaczy górnych na dolne, w rysach twarzy odcinek szczękowy jest skrócony.